Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom/predávajúcim (ďalej len ,,predávajúci,,) a objednávateľom/kupujúcim (ďalej len ,,kupujúci,,).

(ďalej len VOP)

1. Predávajúci

Predávajúcim v internetovom obchode www.ameliaschokolade.sk je Amélia L+M, s.r.o. Morušová 696/30, 851 10 Bratislava.

2. Kupujúci

Kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá urobí telefonickú objednávku alebo odošle elektronicky formulár s objednávkou tovaru/produktu alebo služby.

3. Objednanie fyzická osoba

Pri objednávaní ako fyzická osoba/nepodnikateľ, uveďte vaše meno, priezvisko, dodaciu adresu, telefónne číslo a emailovú adresu.

4. Objednanie právnická osoba

Pri objednávaní ako právnická osoba, uveďte vaše obchodné meno, kontaktnú osobu, fakturačnú adresu, dodaciu adresu (ak je iná ako fakturačná adresa), IČO, DIČ/IČ DPH, telefonický kontakt a emailovú adresu.

5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

K akceptácii objednávky tovaru a služieb zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (emailom, telefonickou objednávkou) zo strany predávajúceho, pričom predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru. Predávajúci negarantuje cenu uvedenú na webovej stránke v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto skutočnosť závislá od zmien dodávateľských cien predmetného tovaru. Kupujúci bude o tejto zmene informovaný emailom alebo telefonicky. Po telefonickej alebo elektronickej objednávke bude na uvedený email zaslané potvrdenie o prijatí objednávky, prípadne informácie o stave objednávky (expedícia tovaru, vypredaný tovar apod.)

6. Miesto naplnenia kúpnej zmluvy

Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (dodacia adresa ) kupujúceho uvedená v objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím vlastných kuriérskych služieb, tretieho subjektu ( zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo osobným odberom kupujúceho na vopred dohodnutom mieste.

7. Vlastníctvo tovaru a služieb

Dodanie tovaru a služieb je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru a služieb pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

8. Dodacia lehota

Predávajúci dodá tovar a služby kupujúcemu v čo najkratšej dobe po prijatí objednávky (elektronický formulár, telefonická objednávka) v dodacích lehotách uvedených na webovej stránke predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie termíny dodávok (dodacie lehoty) majú informatívny charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty, ak si to výroba objednaného tovaru a služieb alebo iné okolnosti vyžadujú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto skutočnosti kupujúceho, v čo najkratšom čase (emailom, telefonicky), kde kupujúceho predávajúci informuje a termíne dodania objednávky. Ak kupujúci objedná tovar neštandardných rozmerov a váhy (viac ako 30kg), predávajúci a kupujúci si dohodnú dodacie podmienky individuálne.

9. Dodanie tovaru a služieb tretím subjektom

Doručenie tovaru a služieb tretím subjektom (zmluvný prepravca, osobný odber), dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť osobné údaje za účelom dodania tovaru a služieb tretím subjektom.


10. Preberanie tovaru

Kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru. Pri platbe na dobierku, doklad o prebratí tovaru je zároveň aj objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad obdrží kupujúci v elektronickej podobe najneskôr do 14. kalendárnych dní od doručenia tovaru.

11. Neprevzatie/Nezaplatenie tovaru

V prípade porušenie kúpnej zmluvy o prebratí a uhradení tovaru (nevzťahuje sa na poškodenie dodaného tovaru), zásielka sa vráti ako nedoručená (adresát nezastihnutý, kupujúci neprevzal zásielku) bez zavinenia predávajúceho alebo tretej strany doručovateľa, predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Táto zmluvná pokuta je stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Kupujúcemu bude zaslaný email s informáciou o vrátený zásielky a ďalším postupom o objednávke. Kupujúci má 7. kalendárnych dní na odpoveď na výzvu od predávajúceho. Ak kupujúci požiada o opätovné zaslanie tovaru, predávajúci má právo na doúčtovanie manipulačného poplatku a poštovného podľa platného cenníka. Opätovné zaslanie tovaru prebehne až po úhrade platby kupujúceho na predávajúceho bankový účet, ktorý predávajúci uvádza na svojej webovej stránke. Pokiaľ kupujúci neuhradí vopred a tým sa poruší opätovne kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, táto objednávka bude stornovaná a predávajúci bude požadovať sankcie uvedené ako pri prvom porušení kúpnej zmluvy.


12. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci (fyzická osoba alebo právnická osoba) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14. kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V takomto prípade kupujúci kontaktuje (emailom alebo telefonicky) predávajúceho a informuje ho o skutočnosti. Následne kupujúci zašle predávajúcemu písomné prehlásenie (elektronickou formou, NIE však formou tela emailu, ale ako prílohu) o odstúpenie od zmluvy. Toto prehlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy musí obsahovať všetky náležitosti týkajúce sa objednávky (číslo objednávky, dátum nákupu, spôsob platby objednávky, osobné údaje vrátane bankového spojenia kupujúceho, slúžiaceho na finančné vysporiadanie). Prebratý tovar musí byť v pôvodnom stave ako pri jeho prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). Kupujúci zašle tovar späť na vlastné náklady spolu s originálom dokladom o kúpe tovaru späť na adresu predávajúceho (forma dobierky NIE je akceptovaná). Predávajúci následne po doručení zásielky skontroluje či boli dodržané všetky náležitosti a následne sa predávajúci zaväzuje vrátiť zaplatenú sumu do 14 pracovných dní kupujúcemu. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžte stiahnuť TU.


13. Zánik práva na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy zaniká ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u predávajúceho. Ďalej zaniká právo kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy pokiaľ je tovar poškodený, použitý, opotrebovaný a neúplný. Predávajúci v takomto prípade nemôže vrátiť sumu objednaného tovaru, nakoľko sa jedná o tovar konzumnej spotreby, ktorý podlieha HCCP Slovenskej Republiky (v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianského zákonníka). Kupujúcemu zaniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež zaniká právo na odstúpenie od zmluvy pri predaji tovaru zhotoveného priamo na kupujúceho osobitných požiadaviek, pri tovare, ktorý podlieha skaze


14. Zmeny cien tovaru a služieb

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Platné ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené v emaily, ktorý potvrdzuje prijatie objednávky od kupujúceho. Súčasťou ceny nie sú poradenské služby, doprava a ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Ceny uvedené na webovej stránke predávajúceho majú informatívny charakter. Zvýhodnené ceny sú jasne a zreteľne označená predávajúcim na webovej stránke a to ako: akcia, výpredaj. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas doby uvedenej pri zvýhodnených cenách.


15. Kupujúci sa nezdržuje na území SR

Ak sa kupujúci aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí, predávajúci dohodne s kupujúcim platobné a dodacie podmienky individuálne. Pri platbe v cudzej mene sa kupujúci a predávajúci riadia aktuálnym kurzom meny zverejnených NBS.


16. Zodpovednosť za dodávku tovaru

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú treťou stranou (zmluvný prepravca, kuriér), a ani za udanie nesprávnej dodacej adresy kupujúceho.


17. Prebratie tovaru kupujúcim

Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho preberaní od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ kupujúci poškodenú zásielku preberie a svojím podpisom tak potvrdil kupujúci nezávadnosť zásielky, nebude predávajúcim uznaná. Poškodenie tovaru alebo nedodanie tovaru zavinené treťou osobou (doručovateľom), bude uplatnené priamo u doručovateľa.


18. Prijatie/Zrušenie objednávky

Všetky prijaté elektronické alebo telefonické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedovaním zásielky (telefonicky alebo emailom). Informácie o termíne expedície kupujúci obdrží v potvrdení o objednávke prostredníctvom emailu alebo telefonicky zo strany predávajúceho. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia výroby produktu, z dôvodu vypredania produktu alebo z dôvodu nedodania tovaru v cene, ktorá bola uvedená na webovej stránke predávajúceho v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci o týchto skutočnostiach bezodkladne informuje kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu alternatívy produktu. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania alternatívneho produktu a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade zrealizovanej kúpnej ceny alebo jej časti budú po zrušení objednávky navrátené kupujúcemu do 14 pracovných dní.


19. Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 Ods. 1. Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pre činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou (emailom, listová zásielka) alebo telefonickou formou, na základe čoho predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na webovej stránke predávajúceho po prihlásení.


20. Newsletter

Kupujúci po odoslaní objednávky alebo registrácie môže obdržať správy o ponukách tovarov, služieb, akciách predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať spomenutými formami v bode č.19.


21. Uznanie objednávky

Kupujúci sa s predávajúcim dohodli, že plne uznávajú elektronickú alebo telefonickú objednávku ako platnú a záväznú objednávku pre obe zmluvné strany.


22. Súhlas s VOP

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom SR niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.


23. Platnosť VOP

VOP platia v znení uvedenom na webovej stránke predávajúceho a v deň odoslania objednávky. Výnimkou je len ak sa predávajúcu a kupujúci nedohodnú inak

24. Reklamácie/Záručné podmienky - REKLAMAČNÝ PORIADOK, FORMULÁR NA REKLAMÁCIU


25. Obchodné vzťahy

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP s čistým úmyslom sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na webovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Tieto VOP sú platné od 01.01.2017.